Relax Diet

Onze producten

Verkoopsvoorwaarden

Onderneming & definities

Relaxdiet:
de onderneming Relaxdiet, gevestigd te 8301 Knokke – Heist, Zeedijk 179, (K.B.O nr. 0861363661, BTW nr. BE 0861 363 661, e-mailadres: info@relaxdiet.com, Telefoon: 050 68 66 68 , Fax: 050 68 66 60);
Product:
elk lichamelijk roerend goed dat Relaxdiet te koop aanbiedt en verkoopt;
Consument:
ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet beroepsdoelmatige doeleinden Producten bij Relaxdiet aankoopt;
Professional:
iedereen die niet handelt als Consument;
Klant:
zowel de Consument als de Professional;

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Relaxdiet tot stand gebrachte verkopen. Van deze algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken met een uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand akkoord van Relaxdiet. Een eventueel toegestane afwijking geldt enkel voor de betreffende verkoop en niet voor de toekomstige verkopen.

Productinformatie en productspecificaties

De op de website weergegeven foto’s en aangeduide specificaties van een Product zijn indicatief en niet bindend.

Relaxdiet biedt haar Producten op de website aan tot uitputting van de voorraad. Uiteraard tracht Relaxdiet ervoor te zorgen dat de aangeboden Producten voldoende voorradig zijn. Is een Product toch niet meer uit voorraad leverbaar, dan zal Relaxdiet de Klant contacteren en kan deze beslissen zijn bestelling te annuleren.

Relaxdiet houdt zich het recht voor om te allen tijde wijzingen en/of aanvulling aan te brengen aan het door haar verdeelde gamma van Producten of aan de Producten zelf.

De wijzigingen van en aanvullingen aan de specificaties van Producten gelden van rechtswege voor de reeds bestaande overeenkomsten, behoudens het recht van de Consument om de overeenkomst met Relaxdiet te ontbinden indien die kenmerken voor hem of het gebruik waartoe de Consument het Product had bestemd wezenlijk zijn én dit gebruik aan Relaxdiet was meegedeeld of redelijkerwijs was te voorzien.

De Consument kan voornoemd ontbindingsrecht uitoefenen door binnen de 14 dagen na de kennisname van de wijziging van de specificaties van het Product Relaxdiet per aangetekende brief op de hoogte te brengen van het feit dat hij de overeenkomst wil ontbinden.

Heeft de overeenkomst betrekking op meerdere Producten, dan wordt enkel de overeenkomst met het gewijzigde Product als voorwerp, ontbonden.

Prijzen en offertes

De prijzen vermeld op de website zijn indicatief en worden enkel als richtprijs en ter eerste informatie meegedeeld. Voor een juiste prijsopgave kan de Klant een offerte vragen.

De offertes van Relaxdiet zijn, behoudens andersluidende mededeling, kosteloos en 14 dagen geldig vanaf de datum van opmaak.

De prijs is deze op de offerte vermeld omvat de BTW en de vervoerskosten, wanneer de levering niet plaatsvindt in de winkel.

Bestelling en sluiten van de koop

De Klant kan enkel bestellingen plaatsen via de webshop.

Wanneer een bestelling correct is ingegeven, wordt onmiddellijk en automatisch een per e-mail een orderbevestiging verstuurd.

De verkoopsovereenkomst komt tot stand op het ogenblik van het verzenden van de voornoemde orderbevestiging.

Betaling en facturatie

De facturen van Relaxdiet zijn zonder korting of afkorting contant betaalbaar op haar maatschappelijke zetel : Zeedijk 179 , 8301 Knokke Heist

Bestellingen kunnen naar keuze van de Klant worden betaald:

met kredietkaart:
Relaxdiet aanvaardt Visa en Mastercard. Samen met uw bestelling geeft u via een beveiligde verbinding de gegevens van uw kredietkaart op. Pas bij het verzenden van de Producten naar het leveringsadres, wordt uw kaart gecrediteerd met het verschuldigd bedrag.
door overschrijving
U kan het verschuldigd bedrag overschrijven op naam van Relaxdiet, Zeedijk 179, 8301 Knokke-Heist op het rekeningnummer 737-0208145-26 (IBAN: BE59737020814526 BIC: KFEDBEBB). Dit met vermelding bestelnummer. Zodra de betaling werd ontvangen, wordt uw bestelling uitgevoerd.

Iedere vertraging in de betaling brengt voor de Klant de verplichting mee van rechtswege en zonder aanmaning een interest te betalen gelijk aan de gerechtelijke interest te vermeerderen met drie procent.

Onverminderd het voorgaande zal in geval van gehele of gedeeltelijk niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15 % op het factuurbedrag.

De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege en zonder aanmaning van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Het trekken van wissels of andere verhandelbare documenten brengt geen schuldvernieuwing met zich.

De factuur wordt samen met de Producten toegezonden. Bij het plaatsen van de bestelling zal voor administratieve doeleinden wel een pro forma factuur worden opgemaakt.

Levering en ontvangst van Producten

De Producten worden, behoudens andersluidende vermelding in de orderbevestiging, binnen de 30 dagen na de bestelling naar keuze van de Klant geleverd:

  • op het door de Klant opgegeven adres;
  • in de winkel van Relaxdiet.

Is de tijdige levering van de Producten niet mogelijk, dan zal Relaxdiet in overleg met de Klant zo spoedig mogelijk een nieuwe leveringsdatum af te spreken.

Wanneer Relaxdiet de Producten niet binnen de 4 weken na de oorspronkelijke leveringsdatum kan uitleveren, is de Klant gerechtigd om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen door een aangetekende brief te sturen naar Relaxdiet;

De Klant zal de Producten bij de levering grondig nazien en in ontvangst nemen.

Producten die in de winkel van Relaxdiet geleverd worden, dienen uiterlijk binnen de 15 werkdagen na de leveringsdatum door de Klant te zijn afgehaald.

Wanneer de Producten bij aanbieding op het door de Klant opgegeven adres niet door de Klant in ontvangst kunnen worden genomen, zullen de goederen uiterlijk binnen de 15 werkdagen na de eerste aanbieding in overleg met de Klant een tweede keer worden aangeboden. De eventuele kosten die hiermee gepaard gaan, zijn voor rekening voor de Klant.

Relaxdiet kan de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwen wanneer de Klant de Producten niet:

  • in ontvangst neemt bij een tweede aanbieding van de Producten op het door hem opgegeven adres;
  • binnen de 15 werkdagen na de levering in de winkel van Relaxdiet afhaalt.

Dit onverminderd het recht van Relaxdiet op de vergoeding van de door de wanprestatie van de Klant geleden schade.

Overmacht

Indien Relaxdiet door overmacht haar verplichtingen jegens de Klant niet kan voldoen, worden de verbintenissen van Relaxdiet geschorst voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht verstaat zich elke omstandigheid die onafhankelijk is van de wil van Relaxdiet, die Relaxdiet verhindert om haar verbintenissen t.a.v. de Klant geheel of gedeeltelijk te voldoen of iedere omstandigheid waardoor de nakoming van haar verbintenissen niet in redelijkheid van Relaxdiet kan worden gevergd. Dit ongeacht of de omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar was.

Tot overmacht worden ondermeer gerekend: stakingen, uitsluitingen, problemen bij de productie bij Relaxdiet of haar toeleveranciers, brand, ontploffing, stormschade, oorlog, arbeidsconflict en dergelijke meer.

Garantie en klachten

De garantie is, behoudens andersluidende dwingende wetsbepalingen, beperkt tot de vervanging van het Product door een identiek of vergelijkbaar Product.

Klachten m.b.t. de conformiteit en zichtbare gebreken moeten Relaxdiet binnen de 14 kalenderdagen na de levering per aangetekende brief hebben bereikt. Bij gebrek aan een klacht binnen deze termijn, worden de Producten onherroepelijk beschouwd als aanvaard.

Verborgen gebreken geven slechts aanleiding tot vergoeding voor zover zij met bekwame spoed door de Klant werden opgespoord en binnen de 14 kalenderdagen na ontdekking per aantekende brief aan Relaxdiet werden gemeld.

Verzendingsvoorwaarden

Verzending van de Producten gebeurt steeds op risico en kosten van de klant.

Eigendomsvoorbehoud

Alle Producten blijven eigendom van Relaxdiet totdat de Klant zijn betalingsverplichting, waaronder de prijs in hoofdsom, BTW, interesten, kosten en andere verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan.

De Klant zal vooraleer hij eigenaar is van de Producten, derden geen rechten toestaan op de producten.

Beperkte aansprakelijkheid

Relaxdiet is niet aansprakelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de door haar geleverde Producten.

Behoudens andersluidende dwingende wetsbepalingen is Relaxdiet niet aansprakelijk voor schade die de Klant of een derde mocht lijden ten gevolge van gebreken aan Producten of ten gevolge van niet tijdige, onjuiste of onvolledige uitvoering van de overeenkomst.

Relaxdiet is niet aansprakelijk voor schade die zowel door een gebrek in het Product als door de fout van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is, wordt veroorzaakt.

De aansprakelijkheid van Relaxdiet is in elk geval beperkt tot het bedrag dat zij eventueel haar verzekeraar in rekening kan brengen, of bij ontstentenis van een verzekeraar of weigering van de dekking tot de waarde van het betreffend Product.

Verzakingsrecht

De Consument heeft het recht aan Relaxdiet mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder de betaling van een boete en zonder de opgave van een motief binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product.

De Consument die gebruik maakt van zijn verzakingsrecht moet de Producten binnen de 7 werkdagen in hun originele verpakking en op zijn kosten terug te zenden naar Relaxdiet.

Bewijsovereenkomst

In afwijking van art. 1341 B.W. kan tussen Relaxdiet en de Klant het bestaan van een overeenkomst worden bewezen met alle middelen van recht. Het bestaan en de inhoud van de overeenkomst kan aldus ten genoege van recht worden bewezen a.d.h.v. de orderbevestiging die Relaxdiet na het plaatsen van de bestelling verzendt.

Persoonlijke levensfeer

De gegevens die Klant op de website ingeeft worden aangewend voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Relaxdiet en de Klant, misbruiken te voorkomen, geschillen te beheren en de globale relatie met de Klant te beoordelen.

Ze kunnen, behoudens verzet van de Klant, gebruikt worden voor commerciële en communicatiedoeleinden door Relaxdiet.

De Klant kan zijn recht van toegang en verbetering van zijn persoonlijke gegevens uitoefenen door zich schriftelijk te wenden tot Relaxdiet, Zeedijk 179, 8301 Knokke-Heist met in bijlage een kopie van zijn identiteitskaart.

De Klant heeft het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden door zijn verzet schriftelijk kenbaar te maken door naar hoger vermeld adres te schrijven.

Wanprestatie, beslag, faillissement , staking van betaling en kennelijk onvermogen

Indien de Klant zijn verbintenissen t.a.v. Relaxdiet niet of ontijdig uitvoert, alsmede in geval van faillissement of van faillissementsaanvraag, (voorlopige) staking van betaling, collectieve schuldenregeling, stillegging of liquidatie van de Klant, of wanneer de Klant onder curatele wordt gesteld, of indien de Klant zich in een staat van kennelijk onvermogen bevindt, zullen alle vorderingen van Relaxdiet direct opeisbaar worden en is Relaxdiet gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

  • de uitvoering van een of meerdere overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
  • al haar eigen betalingsverplichtingen op te schorten;
  • een of meerder van haar overeenkomst Klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden

Dit onverminderd de andere rechten waarover Relaxdiet beschikt.

Schadebeding

Ingeval van wanprestatie of (buiten)gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst is de in gebreke blijvende partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan de andere partij ten belope van 30 % van de verkoopprijs, BTW excl.

Auteursrecht

De teksten en afbeelding van de website, m.i.v. de merken en logo’s zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrecht van Relaxdiet of haar leveranciers.

Het is niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming: (i) van een andere website links te leggen naar een webpagina van Relaxdiet, (ii) teksten en afbeeldingen van deze website te reproduceren of te dieplinken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten tussen de Klant en Relaxdiet worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent of het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van de Klant, naar keuze van Relaxdiet, uitsluitend bevoegd.

« Terug

Onze promoties

Caramel nootjes repen ( 7 )

Caramel nootjes repen ...

Fase 1, max. 1 / dag          ...

Meer details

€16


Grissini stokjes ( 62,5 gr ) Nieuw

Grissini stokjes ( ...

Fase 1   Heerlijke grissini met sesam zaadjes. Goed voor 2 ...

Meer details

€4


Intense Chocolade Drank  ( 400 gr - 16 maaltijden )

Intense Chocolade ...

Fase 1Pot van 400 gr warme of koude chocolade melk ( 16 maaltijden ). ...

Meer details

€25
Bij Relax Diet kunt u betalen per overschrijving en volgende methodes